PROPAK ASIA 2019.

ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2562. สถานที่จัดงานที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ขอเรียนเชิญเยี่ยมชมบูธ บริษัท เดลแมกซ์แมชชีนเนอรี่ No. BQ01 Hall 103

Read more

Propak Vietnam 2019.

ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2562. สถานที่จัดงานที่ SECC, District 7, HCMC, Vietnam.

ขอเรียนเชิญเยี่ยมชมบูธ บริษัท เดลแมกซ์แมชชีนเนอรี่ ในงาน Propak Vietnam 2019 No. N23

Read more

Propak Philippines 2019

ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2562. สถานที่จัดงานที่ เวิด์ลเทรดเซ็นเตอร์ เมโทร มะนิลา , เมืองปาไซ ประเทศฟิลิปปินส์ ชมบู้ท F22

ขอเรียนเชิญเยี่ยมชมบูธ บริษัท เดลแมกซ์แมชชีนเนอรี่ ในงาน โปรแพ็คฟิลิปปินส์ 2019.

Read more

PROPAK ASIA 2018.

ระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2561. สถานที่จัดงานที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา Hall 98 - 106

ขอเรียนเชิญเยี่ยมชมบูธ บริษัท เดลแมกซ์แมชชีนเนอรี่ ในงาน PRO PAK ASIA 2018.

Read more