Social Care        |        News        |        Jobs        |        Agents        |        Suppliers       +662-929-4621    Thailand English Japan

     
บริษัท เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัดได้เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้า "โครงการป๋วย อึ๊งภากรณ์ เพือธรรมาภิบาลดีเด่น"

      บริษัท เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ มีความยินดีที่ได้ เข้ารับการสอบคัดเลือกเบื้องต้น ของ "โครงการป๋วย อึ๊งภากรณ์ เพือธรรมาภิบาลดีเด่น" โดยมีการเข้าเยี่ยมชมกิจการ และสัมภาษณ์ผู้บริหาร โดยมีคณะกรรมการคัดเลือก 15 ท่าน โดยมีสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและหนาดย่อม และสมาคมธนาคารไทย ต้องการจะสนับสนุน SMEs โดยเฉพาะสถานประกอบการที่ยึดหลัก "ธรรมาภิบาล" ในการประกอบธุรกิจ

X

 
X